Friday, October 8, 2010

Combat side strokehttp://en.wikipedia.org/wiki/Combat_sidestroke
CSS là một biến thể của kiểu bơi một bên được phát triển bởi và huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm SEAL của thủy quân Mỹ.
CSS kết hợp các thành tố của bơi ếch, sải, và bơi một bên với hai mục tiêu chính: bơi hiệu quả ít tốn sức nhất, và bơi nhẹ nhàng (ít tạo gợn hoặc tiếng động) nhất.

No comments: