Thursday, October 27, 2011

x86, 386, 486, 686... @@

Cái đống x86 này làm hoa cả mắt. Nhưng mò một lúc thì không có gì là nguy hiểm cả :))
x86 = extension of 86.
x86_64 là các dòng CPU 64 bit.


Còn lại là các loai CPU 32 bit:
i386 - kiến trúc cơ bản của intel dựa trên 80386
i486 - các vi xử lí dựa trên 80486
i586 - thiết kế cho Pentiums
i686 - Từ Pentium Pro trở lên.

các dòng CPU có khả năng tương thích ngược, tức là có thể chạy 1 hệ điều hành viết cho i386 trên máy i686 ngon lành, điều ngược lại không đúng :D
PS: x86 nếu viết đầy đủ ra phải là x86-32, bởi nó là 1 phiên bản mở rộng của vi xử lí 16bit 8086.

Friday, October 21, 2011

Are You Reading Too Much?
I ran across and interesting quote by Albert Einstein the other day.

Reading, after a certain age, diverts the mind too much from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.

~ Albert Einstein

This isn’t exactly the best known quote by Einstein and I doubt many teachers quote this to their students. Reading is generally a good thing, but if it starts becoming a substitute for thinking on your own it can hold you back from reaching your potential.

This quote touches on a problem that holds many people back from actually accomplishing things. It is easy to spend so much time researching that you never actually execute. That doesn’t mean you shouldn’t read, do research and try to learn from others, but at some point you have to decide that you’ve gather enough data and the time has come to do something. That may be starting your own business, writing a book or even repainting your living room. You have a very finite lifespan. Some people send their life preparing for what they want to do without ever actually doing what they want to do.

Sometimes the most helpful situations are the ones that force you to go ahead and do something by removing the option to try to collect more information.
Business minded? Subscribe to Mark Shead’s business consulting blog.

Sunday, October 2, 2011

Auto mount a partition with fstab

Mount giống như ta nhé CD vào máy trên Windows, Linux sử dụng mount để "nhét" các ổ vào làm việc chứ ko phân chia ổ C,D... như Windows.

Mình đang dùng Ubuntu 10.10, bản này đã sử dụng UUID để chỉ định device được mount trong file fstab.

0. sda sdb..

sda là thiết bị đĩa cứng trên máy của bạn.
nếu cắm usb vào, nó sẽ nhận thiết bị là sdb. Cắm cái nữa sẽ là sdc...
Trên mỗi thiết bị có nhiểu phân vùng (partition) và được đánh số sda1,sda2...
Để xem các phân vùng đã mount ta dùng:
famihug@hvn:/media/Dale$ sudo df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3              70G   19G   49G  28% /
none                  1.7G  276K  1.7G   1% /dev
none                  1.7G  168K  1.7G   1% /dev/shm
none                  1.7G  308K  1.7G   1% /var/run
none                  1.7G     0  1.7G   0% /var/lock
/dev/sda5             149G   61G   88G  42% /media/data

Saturday, October 1, 2011

[Bash] cd around the world

Khi bắt đầu dùng terminal (hay chính xác ở đây là bash shell) bạn sẽ phải làm quen với việc di chuyển đến mọi nơi bằng lệnh cd. Nghe có vẻ đơn giản bởi chỉ việc gõ
cd thu_muc_dich
là sẽ đến được ngay, nhưng việc nhỏ bé này sẽ nhiều lúc gây khó chịu đến nỗi khiến ta bật nautilus lên và browse bằng chuột :D.

Tip1: trở về thư mục mà bạn vừa rời khỏi
dùng lệnh cd -

hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$ cd ~
hvnsweeting@hvnbox:~$ cd -
/media/data/HVNSweeting
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$

Tip2: trở về một thư mục nào đó sau khi đi khắp nơi.
Ví dụ bạn đang ở ~/a/b/c/d/e/f , chạy đi khắp nơi và giờ muốn trở về nơi này. Việc gõ cd ~/a/b/c/d/e/f là cực kì nhàm chán. Hãy sử dụng biến(variable) của bash:
gán biến cur=$(pwd) #kết quả trả về của lệnh pwd = thư mục hiện tại.
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$ cur=$(pwd)
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$ cd /home/hvnsweeting/Dropbox/DIC/
hvnsweeting@hvnbox:~/Dropbox/DIC$ cd /home/hvnsweeting/.config/awesome/
hvnsweeting@hvnbox:~/.config/awesome$ cd $cur
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$

Tip3: đặt tên cho những thu mục thường xuyên ghé thăm.
đặt các biến gắn với các địa chỉ bạn thường sử dụng trong file ~/.bashrc để dễ dàng di chuyển đến đó:

jlab=~/Dropbox/DIC/Java
clab=~/Dropbox/DIC/C

khi cần, bạn chỉ việc cd $jlab hay cd $clab là teleport đến luôn :D

Happy Linux!

Written by HVNSweeting (a.k.a FamiHug) at http://www.familug.com
vui lòng ghi rõ nguồn khi post lại ở chỗ khác, thanks!