Friday, November 18, 2011

Stay hungry, stay foolish!

lựa chọn là điều vô cùng khó khăn...
muốn mình không tầm thường, muốn mình đam mê mà khó tìm ra sự thật...
chọn cái gì trong web-desk-mobile, lập trình hay quản lý, IT hay not IT...

con người ta do dự, đắn đo lựa chọn chỉ vì họ không dũng cảm đi đến cùng lựa chọn của mình. Sao phải nghĩ nếu là web/desk/mobile lập trình hay quản lý, IT hay NOTIT mà ở đó mình đều là chuyên gia? lo lắng điều gì? Mình vẫn lo lắng nó không hợp với mình => thật là vớ vẩn. Việc gì cũng có cái hay của nó, cứ đứng ngoài nhìn vào cái hay thì ai mà chả thich...


Nếu như kiến thức học ở các thầy không nhiều thì những câu chuyện cuộc đời thầy kể lại khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên. GS ngày còn trẻ, ông muốn học ĐTVT, nhưng rồi bị bắt đi học Toán. Và giờ thì ông là GS Toán. Không cần biết bạn làm gì, chỉ cần làm điều đó 1 cách say mê và đến cùng thì ngôi sẽ ra ngô, khoai sẽ ra khoai , củ nào ra củ nấy.

Đơn giản chỉ là pick 1 cái và "just go with it", đến tận cuối con đường.
Mãi đắn đo chẳng tới đâu xa được.


IT or notIT
Web-Desktop-Mobile
Programming - Sysadmin - Multimedia
Windows or Linux

cắt giảm reading-list, force to main task!
Stay hungry, stay foolish!

Pragmatic Thinking: Novice vs Expert

Recently I started reading Andy Hunt's fine book "Pragmatic Thinking And Learning." Hunt is notorious for writing books which offer practical, insightful advice in which developers can apply to their work on a daily basis.  His most famous book is "The Pragmatic Programmer", widely considered one of the top agile programmer books of all time. Even after reading the book 7 years ago, I still refer to it a few times a month. My colleagues and I bring up the "broken window" theory, or often throw out the phrase "Don't Assume, Prove it," sometimes to the chagrin of the unfamiliar. :)

The Book

Pragmatic Thinking and Learning is a different type of book, however. It explores the human mind and how it relates to learning and cognitive thought. To my surprise, it is very well researched and touches on psychology and neuroscience. Hunt brings the concepts home by relating them to the software industry and the toils and travails of an agile developer.

Sunday, November 13, 2011

Vim as hex editor

vim -b datafile
:set binary
:set display=uhex
g CTRL-G
234go
:%!xxd
:%!xxd -r

List of tools for developing on Linux

 General:
make Utility to maintain groups of programs with compiling/linker directives
imake Utility to generate Makefiles from a template.
GNU autoconf Tool used to generate configure script. Requires GNU m4.
gHex Binary Editor and Viewer
beav Binary Editor and Viewer
od dump files in octal and other formats. od -c will try to dump everthing as ascii.
xxd make a hexdump or do the reverse
strings Print the strings of printable characters found in a file.
install copy files and set attributes (ginstall)
m4 Macro language for builing configuration files
objdump display assembler information from object files
nm display symbol table from an object file
readelf Displays information about ELF format object files.
ar Create, modify, and extract from archives
ranlib Generate index to archive
ldconfig determine run-time link bindings
ldd Print shared library dependencies for an executable
(i.e.: ldd `which xpdf`)
GNU libtool Used to generate shared libraries.
ipcs Report interprocess communication facility status for queues, shared memory, semaphores
iprm Remove queues, shared memory, or semaphores

more
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialSoftwareDevelopment.html

Saturday, November 12, 2011

PyGTK and WxPython

1. PyGTK - GTK+ for python
GTK+ 2.0 work well but it will end of support soon.
GTK+ 3.0 use GObject) is a painful tookit when you try to install it.
May be it will be easier with higher Ubuntu version (I'm using 10.10)
Leave GTK+. Start to hate GNOME

2. WxPython
trying...

Cannot find install-sh, install.sh, or shtool ...

Painful  GTK+3.0 =.=

fix title error when configure py2cairo 
$ libtoolize --force
$ aclocal
$ autoheader
$ automake --force-missing --add-missing
$ autoconf
$ ./configure

Friday, November 11, 2011

Why so lazy?

I found that many useful things take very short time to learn.
But why I hadn't done that before?
So lazy!

2 days ago, XML looks like some alien-thing to me, after 30 minutes, it's easier than HTML

30 minutes ago, 'make' is some mystical thing to me, now it's so simple and useful tool.

Just give 1-2 hours to learn a tool, it worth your time!Thursday, November 10, 2011

XML

Why learn XML? It's easy and takes only 40-60 minutes to learn ^^ that's enough for a "WHY".

XML is designed to transport and store data.
I learn this to understand glade file created by Glade3, when writing a GUI for Python app

Some notices:


&lt; < less than
&gt; > greater than
&amp; & ampersand
&apos; ' apostrophe
&quot; " quotation mark

White-space is Preserved in XML

carriage return (CR) and line feed (LF)
XML stores a new line as LF

An XML element is everything from (including) the element's start tag to (including) the element's end tag.

no words are reserved.

Attributes are handy in HTML. In XML my advice is to avoid them. Use elements instead.
metadata (data about data) should be stored as attributes, and the data itself should be stored as elements.

Document Type Definition (DTD)

Formatting XML with CSS is not the most common method.

W3C recommends using XSLT instead
XSLT is the recommended style sheet language of XML.

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) is far more sophisticated than CSS.

XSLT can be used to transform XML into HTML, before it is displayed by a browser:

http://www.w3schools.com/xml/xml_summary.asp

Saturday, November 5, 2011

Tôi đọc "Suối nguồn"

Sách vở rất dễ nhồi vào đầu con người ta những gì nó viết, đặc biệt là những "triết lý" hay tư tưởng được nói ra thành lời...
Từ ngày quyết định "read less, think more", đọc sách theo 1 kiểu khác. Đọc nhiều chưa chắc hay bằng đọc ít mà nắm được những gì người ta nói, suy được ra những cái hay mà người ta chả nói... Đọc nhiều lấy vội lấy được ngẫm ra cũng như cưỡi ngựa xem hoa, sao biết hoa đẹp, hoa thơm... hoa có lông có lá :))

Với một cuốn sách thiên về tư tưởng và tôn vinh sự sáng tạo như Suối nguồn - "The fountainhead" ~1200 trang, chẳng thể nhớ được nhiều nếu chỉ đọc 1 lần tác phẩm kinh điển này.
"Suối nguồn" lên án mạnh mẽ "xu hướng đám đông" - chỉ vì không có chính kiến, hùa theo số đông mà người ta đánh mất chân lý. Càng ngày, càng thấy rằng chân lý dường như không thuộc về số đông - ngay tại các tập thể mà tôi đang sống. Số đông là những kẻ đam mê hời hợt, nói chuyện tầm phào và giỏi đưa ra nhận xét thằng này hơn thằng kia...238 - [Bà Keating] Peter, nếu như con đang thực sự hướng đến mục tiêu cao. Con không được phép để cho bản thân mình thỏa mãn bất kỳ ý thích nhất thời nào như bao nhiêu người khác có thể làm, bởi vì đối với họ, đằng nào thì cũng chẳng ích gì.
.....
cont

Tuesday, November 1, 2011

I Try - Ben Taylor


Games, changes and fears
When will they go from here
When will they stop
I believe that fate has brought us here
And we should be together babe
But we're not
I play it off, but I'm dreaming of you
And I'll keep my cool, but I'm fiendin'

[Chorus]
I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not here
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not here

I may appear to be free
But I'm just a prisoner of your love
And I may seem all right and smile when you leave
But my smiles are just a front
Just a front, hey
I play it off, but I'm dreaming of you
And I'll try to keep my cool, but I'm fiendin'

[Chorus]

Here is my confession
May I be your possession
Boy, I need your touch
Your love, kisses and such
With all my might I try
But this I can't deny
Deny

I play it off, but I'm dreaming of you
(but I'm dreaming of you babe)
And I'll keep my cool, but I'm fiendin'

[Chorus]