Sunday, December 11, 2011

Fixbug ko mở được biểu tượng "computer"

Nếu máy bạn gặp phải lỗi :
Nautilus cannot handle "computer" locations.
khi bấm vào biểu tượng computer. Đi kèm là các triệu chứng : không auto mount USB và CDROM. Cách fix như sau:
bạn tạo một thư mục /usr/local mới rồi khởi động lại máy. Câu lệnh dưới backup thư mục cũ vào tạo thư mục mới:

sudo mv /usr/local /usr/local.old
sudo mkdir /usr/local


No comments: