Friday, July 20, 2012

Debian Squeeze (i386 & amd64)

Install skype 4 on squeeze (ix86 / amd64) 
Installing skype on Debian Squeeze
How to install Skype 4.0 on Debian Squeeze
 
root@HVNLappy:/home/hvn/Downloads# sudo dpkg -i skype-debian_4.0.0.8-1_i386.deb
sudo: unable to resolve host HVNLappy
(Reading database ... 67004 files and directories currently installed.)
Preparing to replace skype 4.0.0.8-1 (using skype-debian_4.0.0.8-1_i386.deb) ...
Unpacking replacement skype ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of skype:
 skype depends on libqt4-dbus (>= 4:4.5.3); however:
  Package libqt4-dbus is not installed.
 skype depends on libqt4-network (>= 4:4.5.3); however:
  Package libqt4-network is not installed.
 skype depends on libqt4-xml (>= 4:4.5.3); however:
  Package libqt4-xml is not installed.
 skype depends on libqtcore4 (>= 4:4.6.1); however:
  Package libqtcore4 is not installed.
 skype depends on libqtgui4 (>= 4:4.6.1); however:
  Package libqtgui4 is not installed.
dpkg: error processing skype (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Errors were encountered while processing:
 skype
root@HVNLappy:/home/hvn/Downloads# sudo apt-get install libqtgui4
sudo: unable to resolve host HVNLappy
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
 libqtgui4 : Depends: libaudio2 but it is not going to be installed
             Depends: libfontconfig1 (>= 2.9.0) but 2.8.0-2.1 is to be installed
             Depends: libjpeg8 (>= 8c) but it is not going to be installed
             Depends: libmng1 (>= 1.0.10) but it is not going to be installed
             Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.2-1) but it is not going to be installed
             Depends: libtiff4 (> 3.9.5-3~) but 3.9.4-5 is to be installed
             PreDepends: multiarch-support but it is not going to be installed
 skype : Depends: libqt4-dbus (>= 4:4.5.3) but it is not going to be installed
         Depends: libqt4-network (>= 4:4.5.3) but it is not going to be installed
         Depends: libqt4-xml (>= 4:4.5.3) but it is not going to be installed
         Depends: libqtcore4 (>= 4:4.6.1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@HVNLappy:/home/hvn/Downloads# apt-get -f install
DONE

~~~~~~~~~~~~~~
Tự challenge mình với việc cài Debian 6.0.5 Squeeze 64 , không giao diện và rồi... đầu hàng. Thế nhưng những kinh nghiệm trả giá bằng thời gian thì phải giữ lại.

 Chọn chỉ cài phần core + gói cho laptop, không tự động config mạng.
Sau khi cài xong, việc đầu tiên là làm cho có mạng, ở đây là mạng dây.

sửa file /etc/network/interfaces

thêm vào dòng
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

#Cho wifi
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid ten_mang_wifi
wpa-psk password

 sau đó lấy quyền root chạy /etc/init.d/networking restart
ifup / ifdown ten_iface
Eg: ifup wlan0

nếu vẫn không được thì gõ lệnh : dhclient
~~~~
Cài sudo (thường có sẵn trong đĩa nên ko cần dơwn):
sửa file : /etc/sudoers
thêm dòng
hvn    ALL=(ALL) ALL dưới dòng  (hvn là tên user)
# User privilege specification
root    ALL=(ALL) ALL
~~~~~~~~~~~~~
Để có giao diện:
cài xorg (hình như chỉ cần cài mỗi xorg-server thôi, lúc cài nó tống hết nên ko chắc.
Sau đó phải cài 1 desktop manager.Ở đây mình chọn gdm
apt-get install gdm


rồi cài 1 window manager, lựa chọn là i3
apt-get installl i3

do squeeze là bản stable của debian, với tinh thần stable một cách bảo thủ của họ thì bạn hòan toàn khó có thể sống 1 cách "on the edge" được. Để cài 1 số phiên bản mới hơn của 1 số phần mềm, hãy sửa lại trong file /etc/apt/sources.list , thay

deb http://ftp.tw.debian.org/debian squeeze main
thành 
deb http://ftp.tw.debian.org/debian wheezy main
hoặc
deb http://ftp.tw.debian.org/debian sid main

bạn chỉ nên thay rồi apt-get update, cài xong app mình cần rồi chuyển lại về squeeze, việc chạy lẫn lộn giữa các bản thế này nhiều khi khiến hệ thống mất đi tính stable và có thể bị hỏng =.=

Debian là một os tốt cho những thứ cần tính ổn định cao như làm server, còn để làm desktop, có lẽ bạn nên dùng Ubuntu để được dùng những phần mềm mới hơn mà tính ổn định của 1 desktop vẫn được đảm bảo. Giảm thiểu thời gian config những thứ ko cần thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khó khăn  ~.~
bản 64bit:
1. ko tìm được FF bản stable trên trang của Firefox
2. cài ibus không được vì dependency
3. sau 1 hồi đánh vật cũng cài được skype, nó cần thư viện ia32libs. Phải chọn source từ wheezy mới có.
-> bỏ, không chơi bản này nữa.

~~~~~~~~~~~~~~
32bit:
Skype 4.0 lại bị dependency vào libqt...Gõ như đoạn đầu bài này là giải quyết được.
~~~~~~~~~~~~~~~~
resolv.conf rewritten each time reboot

open file: /etc/dhcp/dhclient.conf
$ sudo gedit /etc/dhcp/dhclient.conf 
remove comment from line:
# prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
to
prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
note the trailing semicolon

~~~~~~~~~~~~~~~~
add service start at boot:

add command to file: /etc/rc.local

No comments: