Friday, May 31, 2013

[TIL] luôn sử dụng argparse

Python 2.7

Khi viết script python có pass các argument, cách đơn giản nhất là dùng sys.argv nhưng chỉ cần việc xử lý phức tạp hơn 1 chút, xuất hiện khoảng 3,4 argument, hay đang trong giai đoạn thiết kế thì cách tốt nhất là dùng thư viện argparse. Mất công học một tí nhưng với vài dòng là đã có 1 argparser xịn, dễ dùng.


No comments: