Tuesday, April 5, 2011

C: array and function

int factorial[10] = {1,1,2,6,24,120};

int printfFac(int i)
{
    printf("%d ",factorial[i%10]);
    return 0;
}

    int
main ( int argc, char *argv[] )
{
    printfFac(5);

    return 0;
}       
~~~~~~~~~~~
Quick note:
đoạn code trên chạy nghĩa là hàm printFac() có thể đọc được nội dung trong array khai báo ngoài nó khi mà array factorial[10] ko phải là argument của printFac().

No comments: