Friday, April 8, 2011

Tính căn bậc 2 và số e

sqrt(2) = [1;(2)] tức là:

√2 = 1 +
1
2 +
1
2 +
1
2 +
1
2 + ...

tương tự sqrt(23) = [4;(1,3,1,8)]

Đặc biệt hơn, số e = [2; 1,2,1, 1,4,1, 1,6,1 , ... , 1,2k,1, ...]
hay Research when try to slove PE65

No comments: