Thursday, January 5, 2012

Android tips, exp

By me, for me  :))
1. Remove all Log to speed up your App when release.
 Xóa tối đa số Log bạn tạo ra khi viết trước khi release để tăng tốc.
2. Try to use Log instead of print (if you come from C, Java).
Tập sử dụng Log thay vì print ra các kết quả để check xem bạn viết đúng hay không. Log rất tiện lợi.

3. Đọc error log TỪ TRÊN XUỐNG. Sau đó mới xem caused by...

No comments: