Saturday, February 25, 2012

Common Lisp and Emacs

Tập tành đú đởn.

Cài clisp
Cài emacs
Cài slime
Config 1 tí, nhớ đừng dùng vim đã auto closed :))

tạo folder:
mkdir ~/.slime

ghi dòng sau vào file ~/.emacs

;;; Lisp (SLIME) interaction
(setq inferior-lisp-program "clisp")
(add-to-list 'load-path "~/.slime")
(require 'slime)
(slime-setup) 
(global-font-lock-mode t)
(show-paren-mode 1)
(add-hook 'lisp-mode-hook '(lambda ()
      (local-set-key (kbd "RET") 'newline-and-indent))) Từ terminal gõ: emacs -nw
Meta-X slime

Chiến thôi :))

No comments: