Thursday, March 15, 2012

Automate Android Dev


Vài tip nhỏ

Auto1: adb connect siêu tốc (on Linux)
Một lệnh bạn thường xuyên phải sử dụng khi test trên máy thật qua AdbWireless

adb connect 192.168.1.x

dùng để adb vào 1 máy trong mạng.

C1: thêm vào ~/.bashrc dòng
alias 'adbc=adb connect'

C2: (tớ đang dùng :D ): viết 1 cái script nhỏ nội dung như sau:

#!/bin/sh

IP=192.168.1.

adb connect $IP$1

đặt tên là adbc, chmod a+x adbc để nó chạy được. Copy file vào 1 thư mục nào đó (vd /usr/bin/) hoặc thêm thư mục hiện thời của bạn vào biến PATH (export $PATH=$PATH:dia_chi_hien_thoi)

giờ thì chỉ cần gõ adbc 7, bạn sẽ gửi lệnh adb connect 192.168.1.7 :D

Auto2:
Vì bạn thường xuyên sử dụng log để test nên hãy thêm dòng này vào template của Eclipse:

Windows > Preferences > Java > Editor > Templates

tạo 1 template mới:
log
Log.d(TAG, "${enclosing_method}");

dòng này sẽ tự tạo 1 dòng log với tên của method mà bạn ghi nó. TAG là 1 constant nên được đặt trước, thường là tên package của chương trình.

No comments: