Thursday, May 31, 2012

Học bao nhiêu ngôn ngữ thì đủ?

http://diovo.com/2010/03/what-programming-language-should-i-learn/

No comments: