Friday, May 11, 2012

Comparing

Đã chán ngán cái việc suốt ngày so sánh ngôn ngữ này, phần mềm kia, framework nọ, OS ấy. Tất cả để tìm ra cái tốt nhất, rồi sau đó là không làm gì tiếp =.=/

Just pick up one, and go with it!

No comments: