Sunday, November 13, 2011

Vim as hex editor

vim -b datafile
:set binary
:set display=uhex
g CTRL-G
234go
:%!xxd
:%!xxd -r

No comments: