Sunday, April 29, 2012

PHP experiences

PHP:

- khi viết câu select từ DB, nên dùng tablename.field thay vì `fieldname`
TODO: check xem khác nhau những gì?

- Datepicker nên dùng cái này cho nhanh:
http://www.triconsole.com/php/calendar_datepicker.php
sau khi lấy giá trị từ $_POST thì dùng strtotime($val)  để chuyển từ YYYY-MM-DD sang timestamp


1 comment:

Anonymous said...

Dùng constant chứ dùng tên thật lúc sưẩ có phải nhàn hơn ko