Tuesday, May 24, 2011

KiB vs kB

Trước đây, mình cứ nghĩ KiB và kB giống nhau, = 1024 B. Thế nhưng sự thật thì lại không phải thế :
KiB là Kibi Byte = 1024 Bytes = 2^10
MiB là Mibi Byte = 1024 KiB= (2^10)^10
Hệ đơn vị KiB MiB này là do người Mỹ nghĩ ra. Dựa trên hệ số 2
Còn kB, MB, GB... là đơn vị thuộc hệ SI ( Système international d'unités )
1 kB = 1000 B, 1 MB = 1000 MB.
=> 1 kB < 1 KiB, 1 MB < 1 MiB
 
Vậy chữ "i" kí hiệu cho hệ binary.

PS: bit là viết tắt của "binary digit"
 
2008
  • The US National Institute of Standards and Technology guidelines require use of IEC prefixes KiB, MiB ... (and not kB, MB) for binary byte multiples[83]
    • p29, “The names and symbols for the prefixes corresponding to 2 10 , 2 20 , 2 30 , 2 40 , 2 50 , and 2 60 are, respectively: kibi, Ki; mebi, Mi; gibi, Gi; tebi, Ti; pebi, Pi; and exbi, Ei. Thus, for example, one kibibyte is also written as 1 KiB = 2 10 B = 1024 B, where B denotes the unit byte. Although these prefixes are not part of the SI, they should be used in the field of information technology to avoid the non-standard usage of the SI prefixes.”
2009
  • Apple Inc. uses the SI decimal definitions for capacity (e.g., 1 kilobyte = 1000 bytes) in the Mac OS X v10.6 operating system to conform with standards body recommendations and avoid conflict with hard drive manufacturers' specifications.    http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_binary_prefixes http://superuser.com/questions/287375/what-is-the-origin-of-k-1024

    No comments: