Wednesday, April 14, 2010

No River !!!Dù là ai, dù ở nơi đâu...
khi họ không còn trên thế giới này, không có nghĩa là không còn yêu thương!

No comments: