Thursday, September 15, 2011

[Java] Thay đổi kích thước heap

Khi chạy một số chương trình dùng nhiều bộ nhớ (vd như chương trình đệ quy gọi nhiều lần) chương trình sẽ báo lỗi nếu bộ nhớ sử dụng vượt quá dung lượng bộ nhớ mặc định:

java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

Có thể thay đổi kích thước heap để chương trình có thể chạy ngon lành :D

Eclipse
eclipse [normal arguments] -vmargs -Xmx256M [more VM args]
http://wiki.eclipse.org/FAQ_How_do_I_increase_the_heap_size_available_to_Eclipse%3F


Command (terminal - linux)
java -Xss20m PE81Dijkstra
java -Xss[kích thước heap] program

Đây là một cách chữa cháy khi chương trình báo lỗi ko đủ bộ nhớ, nhưng điều thực sự nên làm là thay đổi chương trình, sử dụng thuật tóan tốt hơn để chạy tốn ít bộ nhớ hơn.

No comments: