Tuesday, September 13, 2011

[Python] One-liner prints square triangle

Tự dưng nghĩ ra trong lúc tắm, hehe. Liệu có ngôn ngữ nào có thể viết ngắn hơn thế này ? (nghi ngờ Perl :D )

>>> for i in range(1,11): print i*'*'

*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
>>>

Nhờ tính năng “nhân” string của Python
Love :x

No comments: