Wednesday, January 13, 2010

Top Secret : GodMode in Win7

Bật folder GodMod của Win7, chế độ này cực kỳ bí mật
Đơn giản tạo một folder và đổi tên nó thành

Code:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Trở thành


Và trong nó là chứa toàn bộ về tinh chỉnh của hệ thống


Collected from MDL


Quote:
Secure.Startup.{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
Troubleshooting.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}
Display.{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}
System.{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}
Action.Center.{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}
Device.Center.{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}
System.Recovery.{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}
AutoPlay.{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
Network.Sharing.Center.{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Programs.and.Features.{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}
Windows.Update.{36eef7db-88ad-4e81-ad49-0e313f0c35f8}
User.Accounts.{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Power.Options.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

No comments: