Tuesday, August 25, 2009

iPhone programming

http://www.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/index.php

http://cs193p.com/

http://groups.google.com/group/iphone-appdev-auditors

Hôm nay tớ mò được một khóa học nữa của MIT về iPhone, nhưng chỉ gồm slide

http://courses.csail.mit.edu/iphonedev/

Ngoài ra còn có 1 khóa về Cocoa programming cho Mac, của Stanford, cũng slide only:

http://cs193e.stanford.edu/

No comments: